Privacybeleid

Algemeen

BAKED & Co BV, met maatschappelijke zetel Klauwaardsstraat 25, 2600 Antwerpen heden actief onder het ondernemingsnummer 0657.940.508, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijhorende uitvoeringsbesluiten en toekomstige wijzigingen hierop, zorgen voor de bescherming van je persoonsgegevens.


Contactgegevens
Email: info@baked.be

Contactpersoon bij vragen over privacybescherming
Stefanie Van Baelen is de functionaris gegevensbescherming van BAKED & Co BV. Zij is bereikbaar via info@baked.be.


Waarom een privacyverklaring

Met deze privacyverklaring licht BAKED & Co BV je toe welke persoonsgegevens er verzameld worden, waarom persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe er veilig mee omgesprongen wordt. Verder verduidelijkt deze privacyverklaring hoe je inspraak hebt en hoe je jouw privacy-rechten kan uitoefenen.


Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige, voormalige en toekomstige klanten, alsook op alle bezoekers van www.baked.be, die BAKED & Co BV als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Wat betekent ‘verwerken van gegevens’

Onder het “verwerken van persoonsgegevens” wordt verstaan: elke verwerking van informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het begrip “verwerken” is uitgebreid en dekt onder andere -al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procedé- het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikkingstellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gebruikersgegevens
Het merendeel van je gegevens wordt aan ons meegedeeld door jouw actieve interventie. Aan de hand van gebruikersgegevens word je geïdentificeerd om vervolgens contact met je op te nemen. Gebruikersgegevens worden verzameld wanneer

• Je op onze website het contactformulier invult. Je naam, e-mailadres, telefoonnummer, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiënte manier contact met u te kunnen opnemen.

• Je op onze website het bestelformulier invult. Je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiënte manier contact met u te kunnen opnemen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens

BAKED & Co BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
• Verzenden van nieuwsbrieven en/of brochures om u te informeren.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer u ons een vraag stelt.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies en zal bijgevolg geen inbreuk maken op jouw privacy. (Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Analytische cookies bewaren de statistieken van een website. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen).

Google Analytics

Wanneer je naar deze website surft worden bepaalde gegevens van jouw bezoek bewaard in statistieken van Google Analytics, waaronder onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt en de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd heeft. Deze statistieken worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te analyseren. De statistieken zijn volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van volgende cookies:

• _GA (bewaartermijn 2 jaar)
• _GAT (bewaartermijn 24 uur)
• _GID (bewaartermijn 1 minuut)

Wie heeft er toegang tot uw data

Data die worden opgeslagen via de website zijn enkel toegankelijk voor websitebeheerders van BAKED & Co BV die beschikken over een beveiligde login.


Hoe worden gegevens beveiligd

BAKED & Co BV neemt de bescherming van je gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt periodiek geüpdatet en beveiligd. Als je toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@baked.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer je klant bent bij BAKED & Co BV worden je contact- en facturatiegegevens opgeslagen om de onderlinge samenwerking vlot te laten verlopen. Globaal genomen verstrekt BAKED & Co BV jouw persoonsgegevens niet aan derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit nodig zou zijn voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens worden niet misbruikt voor commerciële doeleinden van derden, noch doorverkocht aan derden.

Welke rechten heb je?


Recht op toegang

Je kan op ieder moment vragen of er al dan niet persoonsgegevens van jouw persoon verwerkt worden, en als ze verwerkt worden, om die gegevens in te zien en gedetailleerde informatie te ontvangen.

Recht op verbetering

Je bent gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Om jouw gegevens up-to-date te kunnen houden wordt er je gevraagd wijzigingen te melden.


Recht op het wissen van gegevens

Je hebt het recht, om zonder onredelijke vertraging, jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.


Recht op overdraagbaarheid

Bovendien heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van BAKED & Co BV.


Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om toestemming van verwerken van je persoonsgegevens in te trekken, evenwel zonder dat dit afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor intrekking werd gegeven.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Privacyverklaring is steeds aanpasbaar

BAKED & Co BV heeft steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Om die reden is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. Je raadpleegt momenteel de meest recente versie van onze privacyverklaring. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24 mei 2021.

Hoe kan je ons bereiken

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan u contact opnemen via info@baked.be.

Een officiële klacht indienen. Waar kan je terecht?

Wanneer je verzoek niet optimaal kon behandeld worden, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via www.privacycommission.be/nl/contact.