Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op online verkoop

Identificatie van de Verkoper – Uitgever

De website http://baked.be wordt uitgegeven door BAKED & CO BV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België met ondernemingsnummer 0657 940 508, gevestigd op het adres Klauwaardsstraat 25 te Berchem (België).

Intracommunautair btw-nummer: BE 0657.940.508

Publicatieverantwoordelijke: Stefanie Van Baelen – mede-zaakvoerder, te bereiken op het nummer +32 468 29 12 33 of via e-mail op het adres info@baked.be

De website wordt gehost door eFlavours Digital Agency, Eglantierlaan 5A, 2020 Antwerpen. De informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) wordt weergegeven in het “charter rond persoonlijke gegevens” van de website.

Artikel 1 – Definities

We stellen de volgende definities vast:

 • ‘Website’: de website www.baked.be en al zijn pagina’s.
 • ‘Producten’: alle (materiële) producten en (niet-materiële) diensten die gekocht kunnen worden of waarvoor het mogelijk is om zich in te schrijven op de website.
 • ‘Uitgever’ / ‘Verkoper’: BAKED & Co BV, verkoper van producten, verantwoordelijk voor de uitgave en de inhoud van de website.
 • ‘Gebruiker’: De internetgebruiker die de website bezoekt en gebruikt.
 • ‘Klant’: De internetgebruiker die een product of dienst op de website aankoopt.
 • ‘Consument’: een gebruiker die een bestelling plaatst op de website in een niet-professioneel kader.
 • ‘Professionele klant’: De Klant die een product op de website aankoopt met het oog op de doorverkoop van dit product aan een andere Consument.

Artikel 2 – Doel van de website en gebruiksregels

Deze website biedt de online verkoop van fysieke voedingsmiddelen aan.

De website is vrij en gratis toegankelijk voor elke internetgebruiker. De aankoop van een product of een dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer in het algemeen het surfen op de website, houdt in dat de internetgebruiker deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij deze volledig aanvaardt. De internetgebruiker zal deze algemene voorwaarden kunnen aanvaarden door bijvoorbeeld het vakje aan te vinken dat overeenkomt met het accepteren ervan. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een schriftelijke handtekening van de kant van de internetgebruiker.

Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden impliceert dat gebruikers daartoe wettelijk bevoegd zijn. Als de gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij/zij de toestemming te hebben gekregen van zijn/haar voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

De internetgebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de Uitgever van deze website en, tenzij hij/zij het tegendeel kan bewijzen, ziet hij/zij af van betwisting ervan bij geschillen.

Artikel 3 – Geografische en taalkundige gebruiksbeperkingen

Het gebruik van de diensten van de website is beperkt tot België.

Artikel 4 – Gebruik van cookies

Een cookie is een gegevensbestand dat op de computer van de gebruiker geplaatst wordt. Aan de hand van cookies kan de gebruiker van een website geïdentificeerd worden, kan zijn/haar bezoek aan de website gepersonaliseerd worden en kan de website sneller weergegeven worden. De website gebruikt cookies voornamelijk voor de volgende zaken:

1) het verkrijgen van statistieken over de navigatie op de website om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en

De Gebruiker bevestigt geïnformeerd te zijn over deze praktijk en geeft de uitgever van de website de toestemming om er een beroep op te doen. De uitgever verbindt zich ertoe om de inhoud van deze cookies nooit aan derden te communiceren, tenzij in geval van een wettelijke vordering. De Gebruiker kan het gebruik van cookies uitschakelen of zijn/haar browser zodanig instellen dat er op voorhand wordt gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Om dit te doen, dient de Gebruiker de instellingen van zijn/haar browser te raadplegen:

Door cookies uit te schakelen, is het echter mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet langer technisch correct worden weergegeven (in het bijzonder het beheer van ledenaccounts).

Een charter met betrekking tot de verwerkte gegevens wordt op deze website gepubliceerd.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de elementen die op deze website zijn gepubliceerd

Alle elementen van deze website behoren toe aan de Uitgever of een gemachtigde derde, of worden door de uitgever op deze website gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het kopiëren van logo’s of tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming exhaustief is, is ten strengste verboden en wordt gelijkgesteld aan vervalsing. Het account van elk lid dat zich schuldig maakt aan vervalsing zal verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding en zonder dat deze verwijdering hem/haar het recht geeft op enige schadeloosstelling. De verwijdering van het account weerhoudt de Uitgever van de website of zijn gemachtigde er niet van om later eventuele juridische stappen te zetten tegen de persoon die de inbreuk gepleegd heeft.

Deze website gebruikt elementen (afbeeldingen, foto’s, inhoud) die eigendom zijn van de Uitgever, met uitzondering van uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel.

De merken en logo’s op de website worden gedeponeerd door de Uitgever of eventueel door een van zijn partners. Elke persoon die zich schuldig maakt aan representaties, reproducties, interlocaties, diffusies en herhalingen, wordt bestraft met de sancties die in de wet voorzien zijn.

De creatie van hyperlinks die verwijzen naar de startpagina of een andere pagina van de website (surface linking) is toegestaan zonder voorafgaand verzoek. Het gebruik van elke techniek die erop gericht is om de website geheel of gedeeltelijk op een andere website te plaatsen door ten minste gedeeltelijk de exacte oorsprong van de informatie te verbergen of de herkomst van de informatie onduidelijk te maken, zoals framing of in-lining, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Artikel 6 – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van dit contact

Indien de website niet toegankelijk is omwille van technische of andere problemen, dan kan de gebruiker geen schadevergoeding eisen of aanspraak maken op enige schadeloosstelling.

De onbeschikbaarheid van één of meerdere producten, zelfs indien deze aanhoudt en niet beperkt van duur is, kan niet als nadelig beschouwd worden voor de internetgebruikers en leidt op geen enkele manier tot de toekenning van schadevergoedingen en interesten vanwege de website of zijn Uitgever.

De hyperlinks op deze website kunnen naar andere websites verwijzen en de Uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze websites in strijd is met de geldende wetgeving. De uitgever van deze website kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van de internetgebruiker aan een van deze sites hem/haar schade berokkent.

Artikel 7 – Beperking van aansprakelijkheid

De Uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet zoals verlies van gegevens, hacking, virussen, verstoring van de service van de website of andere.

De Verkoper – Uitgever van de website wordt, met name tijdens online verkoop, alleen gebonden door een middelenverbintenis.

De Verkoper – Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst omwille van overmacht (bijvoorbeeld: onvoorziene schade aan de apparatuur, brand of schade aan de productie-installaties en -apparatuur, elektriciteitspannes en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden betreffende de personen en de middelen die de Verkoper nodig heeft om zijn verplichtingen na te komen en die de uitvoering van de overeenkomst waarschijnlijk onmogelijk of simpelweg duurder zullen maken).

Met betrekking tot de gekochte producten is de uitgever niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsverlies, verlies van winst, schade of kosten die zouden kunnen optreden. De keuze en aankoop van een product vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege onverenigbaarheid (bijvoorbeeld: dieet, medische beperkingen), kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of het in twijfel trekken van de aansprakelijkheid van de uitgever, behalve in geval van bewezen verborgen gebreken of non-conformiteit.

Als een klant gevraagd heeft om een bestelling te laten leveren en indien hij/zij (een deel van) deze bestelling niet ontvangen heeft binnen de gestelde termijn, heeft de klant 24 uur de tijd, vanaf het uiterste voorziene tijdstip waarop de levering zou plaatsvinden, om bezwaar aan te tekenen en de bestelling eenzijdig te annuleren. Na deze termijn zal geen enkel bezwaar nog worden geaccepteerd.

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de website op eigen risico en onder de eigen exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De website voorziet de gebruiker van indicatieve informatie, met eventuele imperfecties, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties. In ieder geval kan de Uitgever op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden:

 • – voor alle directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot verlies van winst, winstderving, verlies van klanten of gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de website of uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
 • – voor het niet werken, de ontoegankelijkheid, het slechte gebruik of de slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of voor het gebruiken van een verouderde browser;
 • – voor de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die vanaf de website toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Artikel 8 – Kenmerken van de aangeboden producten en diensten + klantendienst

De aangeboden producten staan in de gepubliceerde catalogus op de website. Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt of zolang het technisch mogelijk is deze te produceren binnen de aangewezen termijn. Bepaalde producten op de website worden niet via online verkoop aangeboden. Deze producten, beschikbaar in een verkooppunt zolang de voorraad strekt, worden aangeduid met een speciaal pictogram. Bij elk product staat een beschrijving die door de uitgever werd opgemaakt.

Aangezien een perfecte gelijkenis met de fysieke producten nooit gegarandeerd kan worden, vormen de foto’s en afbeeldingen van de voorgestelde producten op de website geen enkele contractuele verbintenis. Gezien het gaat om artisanale vervaardiging, wordt de aandacht van de gebruiker in het bijzonder gevestigd op de niet-geautomatiseerde productie van de producten, evenals op de instellingen om het scherm van de gebruiker te regelen (met name de resolutie, het contrast, en de intensiteit en verzadiging van de kleuren) die ervoor kunnen zorgen dat er een aanzienlijk visueel verschil is tussen wat men op het scherm ziet en het eigenlijke product. De uitgever van deze website kan dus niet aansprakelijk gesteld worden als de kenmerken van de producten verschillen van de afbeeldingen op de website of als deze afbeeldingen onjuist of onvolledig zijn.

Klantendienst

De klantendienst van deze website is bereikbaar via e-mail op het volgende adres: info@baked.be of per post op het adres dat vermeld staat in de wettelijke mededelingen, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt binnen 5 werkdagen te antwoorden.

Artikel 9 – Tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen in euro inclusief alle belastingen, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen in de prijs van de producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen. De prijs die wordt vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling is echter de enige die van toepassing is op de klant.

Artikel 10 – Bestellingsvoorwaarden en beschrijving van het aankoopproces

Onder “Winkelmandje” verstaan we het immateriële object dat de producten of diensten groepeert die door de gebruiker op de website gekozen werden om te kopen.

Voornaamste stappen in het online aankoopproces op de website:

 • • Van zodra de internetgebruiker alle artikelen die hij/zij wenst te kopen aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij/zij het winkelmandje bekijken om de bestelling te valideren door op de betreffende knop te klikken.
 • • Op dat moment wordt de gebruiker doorverwezen naar een samenvattende pagina waarop hij/zij het aantal bestelde producten kan zien, net als de kenmerken en de eenheidsprijs. • Als de internetgebruiker de bestelling wenst te valideren, dan moet hij/zij een bepaald aantal persoonlijke gegevens in een formulier invullen voor het goede verloop van de bestelling.
 • • Van zodra de internetgebruiker dit heeft ingevuld, wordt hem/haar gevraagd om een betaalmethode te kiezen. • Nadien dient hij/zij te klikken op de knop “afrekenen”.
 • • Op dat moment wordt de overeenkomst opgesteld en moet de internetgebruiker: o in geval van keuze “ik betaal cash bij afhaling” ter plaatse betalen, o in geval van online betaling: de betaling uitvoeren via een van de betaalmethoden die vermeld staan in de algemene voorwaarden in de rubriek met betrekking tot betalingen.
 • • Na enkele ogenblikken wordt er een e-mail naar de internetgebruiker verstuurd ter bevestiging dat de bestelling ontvangen werd en waarin de inhoud en prijs van de bestelling nogmaals vermeld staan.
 • Als de klant de bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren, is hij/zij automatisch een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de vermelde prijs op de bestelling, met een minimum van € 25,00.

Artikel 11 – Informatie met betrekking tot de betaling

De internetgebruiker kan een bestelling plaatsen op deze website en kan betalen met bankkaart en creditcard. Er worden geen extra kosten gerekend bij online betalingen.

Betalingen met bankkaart gebeuren door middel van beveiligde transacties die worden aangeboden door een online betaalplatform. Deze website heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmethoden van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks gedaan aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt.

Artikel 12 – Garantie van de producten die door een Consument op deze website werden gekocht

Alle artikelen die door een Consument op deze website worden gekocht, vallen onder de volgende wettelijke garanties:

– Garantie voor alle consumenten 
De verkoper wordt geacht een goed te leveren dat conform is met de overeenkomst en is verantwoordelijk voor alle niet-conformiteit tijdens de levering van het goed. De garantie van conformiteit kan worden uitgeoefend als er een gebrek zou bestaan op de dag dat het product in bezit wordt genomen, en de verkoper verantwoordelijk is voor elk gebrek aan conformiteit dat zichtbaar zou worden gedurende de periode dat de producten bewaard worden met een maximum van 48 uur vanaf deze bewaring.

Klachten moeten zo snel mogelijk worden ingediend, nadat een defect of niet-conform product is geconstateerd, per post of via e-mail naar de adressen die zijn vermeld in de wettelijke mededelingen van de website. De klant moet het probleem in kwestie in detail beschrijven door elementen toe te voegen om de geldigheid van de klacht correct te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld door foto’s toe te voegen). Na validatie van de klacht zal de verkoper overgaan tot de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de bestelling.

Artikel 13 – Communicatie- Archivering

De uitwisselingen tussen het e-mailadres dat door de Gebruiker werd opgegeven en info@baked.be worden beschouwd als betrouwbare documenten tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De digitale registers worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

De Uitgever zal de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager archiveren en zo een betrouwbare kopie creëren die in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen in België.

Artikel 14 – Meldingen

Alle meldingen of berichten met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke mededelingen of het charter rond persoonlijke gegevens moeten schriftelijk opgemaakt worden en moeten eigenhandig, via aangetekend schrijven, via gecertificeerde elektronische post, via een Europees erkende koeriersdienst die het mogelijk maakt de vaste kosten op te volgen, of via e-mail gericht aan de adressen vermeld in de wettelijke mededelingen van de website, met vermelding van uw naam, voornaam, contactgegevens en het onderwerp van het bericht.

Artikel 15 – Klachten

Alle klachten met betrekking tot het gebruik van de website, van de aangeboden dienst op deze website of van een andere gerelateerde dienst, de pagina’s van de website op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke mededelingen of het charter rond persoonlijke gegevens moeten ingediend worden binnen 365 dagen volgend op de dag waarop het probleem ontstond, los van enige andere wetten of regelgevingen. In het geval dat een dergelijke klacht niet binnen 365 dagen ingediend wordt, zal deze klacht nooit juridisch afdwingbaar zijn.

Artikel 16 – Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat er zich op de website en in de aangeboden diensten, in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten bevinden, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, de wettelijke mededelingen of het charter rond persoonlijke gegevens. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of op ondersteunende diensten (sociale netwerken …). We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat zulke afwijkingen rechtgezet worden.

In het geval dat een dergelijke situatie aan onze aandacht ontglipt, kunt u contact met ons opnemen per post of e-mail op de adressen die vermeld staan in de wettelijke mededelingen van de website met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de plaats (URL) ervan, evenals voldoende informatie opdat we contact met u kunnen opnemen. Voor vragen omtrent auteursrechten, vragen wij u de rubriek over de intellectuele eigendom te raadplegen.

Artikel 17 – Omkadering van de voorwaarden

Als een bepaling van de algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of om een andere reden niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal die bepaling als scheidbaar van de voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden beschrijven de overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.

Een afgedrukte versie van de voorwaarden en berichten in elektronische vorm kan worden gevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de algemene voorwaarden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ze kunnen op elk moment door de Uitgever van de website of zijn gemachtigde worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling of de verbinding met deze website. De Uitgever verbindt zich er uiteraard toe om de oude algemene voorwaarden te bewaren en deze te bezorgen aan alle gebruikers die hiernaar vragen.

Met uitzondering van bepalingen van openbare orde, kunnen geschillen die zich eventueel voordoen in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, vóór het ondernemen van juridische stappen, worden voorgelegd aan de Uitgever van de website met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het ondernemen van juridische stappen niet opschorten.

Bij het niet bereiken van een minnelijke schikking, stelt de Verkoper/Uitgever de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België) als de enige bevoegde, behalve in het geval waarin de gebruiker een consument is en de bevoegdheid van deze rechtbanken niet geldig kan zijn.

Tenzij tegenstrijdige bepalingen van openbare orde, is elke gerechtelijke procedure met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst onderworpen aan de jurisdictie van het Hof van Beroep.

Bemiddeling van consumenten

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht, verwijst de Verkoper zijn particuliere klanten, in het kader van geschillen die niet met een minnelijke schikking opgelost konden worden, door naar het online platform van de Europese Commissie voor het oplossen van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/odr/ Deze officiële website presenteert de werking van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingssystemen, maakt het online indienen van een klacht mogelijk en vermeldt de erkende instanties voor geschillenbeslechting. Voor Belgische consumenten biedt de “Consumentenombudsdienst” een neutrale en gratis dienstverlening.

Contactgegevens van de Consumentenombudsdienst in België:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel
Tel.: 02 702 52 20 • Fax: 02 808 71 29 
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be 
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be

Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen en gerechtelijke stappen te vermijden.